zasady dla zwiedzających

Operatorem centrum dla zwiedzających Dom Becherovki jest spółka Jan Becher — Karlovarská Becherovka, a.s., z siedzibą pod adresem T. G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary, nr rejestracyjny spółki: 49790765, zarejestrowana w rejestrze spółek prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Pilznie pod numerem B 401 (zwana dalej „JBKB”).

Centrum dla zwiedzających Dom Becherovki (zwane dalej „DB”) mieści się pod adresem: T. G. Masaryka 282/57, Karlovy Vary 360 01.

Wchodząc do budynku, w którym znajduje się DB, odwiedzający DB wyrażają zgodę na niniejszy Kodeks dla zwiedzających i zobowiązują się do przestrzegania poniższych zasad, a także ogólnie obowiązujących przepisów prawa: 1. DB jest dostępny dla odwiedzających przez cały rok w wyznaczonych godzinach otwarcia, o ile JBKB nie postanowi inaczej.

2. Warunkiem wstępu zwiedzających do DB jest uiszczenie z góry podanej opłaty za wstęp. Zwiedzający muszą zachować ważny bilet do momentu opuszczenia budynku i okazać go przewodnikowi lub innej upoważnionej osobie na żądanie. W przypadku zwiedzania grupowego bilet wstępu muszą przedstawić osoby prowadzące grupę. Cena biletu wstępu podana jest w cenniku dostępnym w kasie biletowej DB. Bilet jest ważny tylko na jedną wizytę na wystawie. Zwiedzający, którzy zakupili bilet elektroniczny online, powinni zgłosić się do recepcji DB na 15 minut przed rozpoczęciem zwiedzania, gdzie ich ważny bilet elektroniczny zostanie wymieniony na ważny bilet papierowy.

3 Dzieci (nieletni w wieku 18 lat i młodsi) oraz inne osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą odwiedzać DB w towarzystwie opiekuna prawnego lub innej osoby dorosłej, która jest za nie odpowiedzialna. Dzieci mają wstęp do sali degustacyjnej, ale nie mogą spożywać alkoholu. Ponadto nie podajemy alkoholu kobietom w ciąży i osobom prowadzącym pojazdy. JBKB nie zaleca wizyt w DB dzieciom w wieku 5 lat i młodszym.

4. Wizyty grupowe dotyczą grup liczących maksymalnie 55 osób.

5. W razie potrzeby możemy udostępnić DB osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W jednej grupie zwiedzających może wziąć udział maksymalnie jedna osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, aby w przypadku pożaru można było zapewnić sprawną ewakuację z pomieszczeń piwnicznych.

6. Zwiedzanie DB odbywa się wyłącznie z przewodnikiem, w języku ustalonym z wyprzedzeniem. Zwiedzający, którzy posługują się językiem innym niż ten, w którym odbywa się zwiedzanie, mogą po zakupie biletu pobrać aplikację Smartguide, aby korzystać na swoim urządzeniu mobilnym z audioprzewodnika dostępnego w 7 wariantach językowych.

7. W przypadku ewakuacji z terenu DB zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania „Planu ewakuacji budynku”, który jest wywieszony w najważniejszych miejscach DB.

8. Każda osoba wchodząca do budynku DB zobowiązana jest stosować się do poleceń upoważnionych pracowników oraz zachowywać się w taki sposób, aby nie uszkodzić budynku ani jego wyposażenia oraz nie przeszkadzać innym osobom przebywającym na terenie DB.

9. Operator ma prawo zakazać wstępu do DB lub nakazać wyprowadzenie z DB osoby, której zachowanie jest sprzeczne z niniejszym kodeksem lub zostanie uznane za niewłaściwe, bez prawa do zwrotu pieniędzy.

10. W całym budynku DB obowiązuje zakaz palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych, dotykania wystawionych produktów z wyjątkiem interaktywnych eksponatów przeznaczonych do dotykania, spożywania własnego alkoholu, wchodzenia z otwartym ogniem oraz wchodzenia z bronią, materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi, substancjami psychotropowymi lub toksycznymi oraz innymi niebezpiecznymi produktami, które mogą wyrządzić szkodę zdrowiu lub mieniu DB lub innych osób.

11. Zabrania się wstępu do DB osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osobom w zabrudzonej odzieży.

12. Zabrania się wstępu na teren DB z psami i innymi zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na teren DB dużych bagaży, ostrych przedmiotów lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących zagrozić bezpieczeństwu innych osób.

13. Decydujący głos w kwestii spełnienia warunków wstępu na teren DB ma upoważniony pracownik DB.

14. Na całym terenie DB dozwolone jest fotografowanie i filmowanie telefonami komórkowymi lub aparatami kompaktowymi bez statywu w celach prywatnych i niekomercyjnych. Podczas filmowania odwiedzający nie mogą przeszkadzać innym odwiedzającym ani zakłócać przebiegu zwiedzania, muszą pozostać w wyznaczonych obszarach i nie mogą dotykać eksponatów ani wchodzić na nie w miejscach, w których jest to zabronione.

15. Zwiedzający przyjmuje do wiadomości, że w budynku DB zainstalowany jest system kamer, który służy do monitorowania przebiegu zwiedzania i zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzającym.

16. Jeśli którakolwiek z części ekspozycji jest nieczynna, będzie ona odpowiednio oznaczona, a odwiedzającym zabrania się manipulowania przy niej w jakikolwiek sposób.

17. Zwiedzający są zobowiązani do zachowywania się w sposób uprzejmy wobec innych zwiedzających, tj. do niezakłócania im spokoju nieodpowiednio głośnym lub w inny sposób nietypowym zachowaniem, do niekorzystania z telefonów komórkowych lub innych urządzeń itp. Jednocześnie nie mogą oni zakłócać wypowiedzi przewodnika.

18. Zwiedzający są zobowiązani do zachowywania się w taki sposób, aby nie narażać siebie ani innych osób na niebezpieczeństwo. Ponadto mają oni obowiązek niezwłocznie powiadomić pracowników DB o wszelkich naruszeniach niniejszego kodeksu lub o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających.

19. Zabrania się śmiecenia w DB (śmieci należy umieszczać w miejscach do tego wyznaczonych).

20. JBKB nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na mieniu lub zdrowiu odwiedzających wynikające z naruszenia niniejszego Kodeksu dla zwiedzających. Jeśli zwiedzający naruszy niniejszy kodeks i tym samym spowoduje szkody, ma obowiązek pokryć je w całości zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Obowiązuje od 1 marca 2023 r.