Archiv všeobecných podmínek
platných do 30.4.2024

Podmínky používání webových stránek

Tyto podmínky použití (dále jen “Podmínky”) stanovují pravidla a podmínky používání webových stránek https://becherovka.com (dále jen “webové stránky”).

Tyto webové stránky jsou spravovány společností Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s. se sídlem T. G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 49790765, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovnou značkou B 401 (“společnost Pernod Ricard” nebo “my” ve všech tvarech).

Ve všech záležitostech souvisejících s provozem webových stránek nás prosím kontaktujte na: info.czech@maspex.com

Společnost Pernod Ricard je poskytovatelem služeb ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přečtěte si prosím pozorně tyto Podmínky. V případě nesouhlasu s jakýmkoliv ustanovením Podmínek webové stránky prosím opusťte a nepoužívejte.

 1. Obecná ustanovení

Užívání webových stránek je možné pouze pro zletilé osoby (starší 18 let). Za účelem ověření Vašeho věku budete před zahájením používání webových stránek vyzváni k potvrzení Vašeho data narození.  

Webové stránky slouží k poskytování následujících služeb elektronickými prostředky: umožnit plnoletým uživatelům získávat informace o nás a námi nabízených službách (např. školení) a značkách nebo produktech, které společnost Pernod Ricard distribuuje v České republice. Veškerý obsah webových stránek je pouze informativní.

Společnost Pernod Ricard Vás informuje, že některé služby dostupné na webových stránkách mohou být poskytovány třetími stranami.

Žádné informace uvedené na webových stránkách nejsou nabídkou prodeje prezentovaných produktů ve smyslu § 1731 a násl zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a neposkytují podklad pro uplatnění jakýchkoli nároků na plnění kupní smlouvy.

Podmínky jsou k dispozici na webových stránkách bezplatně, a to po celou dobu jejich fungování.  

Ve všech záležitostech neupravených v Podmínkách se použije české právo. Webové stránky jsou určeny uživatelům žijícím v České republice.

 1. Práva duševního vlastnictví

Webové stránky (jako kolektivní dílo), název domény, ochranné známky a takové jejich součásti obsahující prvky, jako je architektura, prezentace, grafický vzhled, a veškeré součásti webových stránek stejně tak jako veškerý materiál (texty, grafy, tabulky, grafiky, loga, štítky, kresby, návrhy, obrázky atd.), zveřejněné na webových stránkách, jsou chráněny právy duševního vlastnictví, včetně autorských práv podle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, mezinárodních úmluv o autorských právech a dalších zákonech o autorských právech (dále jen „obsah chráněný autorským právem“). Společnost Pernod Ricard je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem obsahu chráněného autorským právem.

Webové stránky můžete navštěvovat pouze pro své vlastní nekomerční účely.

Užitím webových stránek se zejména zavazujete, že nebudete:

– jakýmkoli způsobem reprodukovat, kopírovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, kombinovat, prezentovat, distribuovat, šířit, veřejně prezentovat, přenášet, vysílat, publikovat, prodávat, připisovat, poskytovat podlicence, sdělovat, zpřístupňovat třetím stranám, umisťovat na trhu obsah chráněný autorským právem zcela nebo zčásti,

– upravovat nebo měnit obsah chráněný autorským právem v plném rozsahu nebo zčásti, a to i za účelem získání neoprávněného přístupu na webové stránky, a používat webových stránek jinými prostředky než rozhraním spojeným s uživatelským prostorem, převedeným za tímto účelem prostřednictvím webových stránek.

Pokud se domníváte, že Webové stránky zpřístupňují jakýkoli materiál porušující práva duševního vlastnictví, neprodleně nás o tom prosím informujte.

 1. Rizika související s poskytováním služeb elektronickými prostředky

Upozorňujeme Vás, že využívání služeb poskytovaných elektronicky s sebou nese některá rizika, která nelze zcela eliminovat. Patří sem například přijímání spamu, vystavování se škodlivému a nechtěnému spywaru, malwaru (např. typu wabbit, Trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoaxů), virů, vystavení se crackingu, phishingu (získávání důvěrných informací) a sniffingu, nebezpečí souvisejícího s pirátstvím, vystavení se nelegálnímu softwaru a vystavení se kryptoanalýze.

Společnost Pernod Ricard podniká kroky ke zmírnění výše uvedených rizik zavedením bezpečnostních opatření týkajících se serverů a webových stránek. Upozorňujeme Vás však, že vzhledem k otevřené komunikaci na internetu nelze tato nebezpečí zcela eliminovat. To je důvod, proč společnost Pernod Ricard nemůže zaručit, že webové stránky nebo server, pomocí kterého jsou webové stránky zpřístupněny, jsou bez výše uvedených rizik. Budeme Vás informovat o jakémkoli porušení našich bezpečnostních opatření třetími stranami v rozsahu, v jakém to vyžadují platné zákony.

Společnost Pernod Ricard nemůže zaručit, že všechny funkce webových stránek budou fungovat hladce nebo bezchybně a že zasílané informace se k uživateli webových stránek dostanou v bezchybné a úplné podobě. Nemůžeme zaručit ani to, že z webových stránek získáte přesně ty informace, které očekáváte.

 1. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies

Jakékoli osobní údaje, které nám zpřístupníte při používání webových stránek, včetně údajů poskytnutých při jakékoli registraci, budou podléhat Zásadám ochrany osobních údajů.

Upozorňujeme Vás na využívání souborů cookies Společností Pernod Ricard (informace umístěné na pevném disku vašeho počítače pro usnadnění Vaší komunikace a interakce s webovými stránkami) pro personalizaci Vašeho používání webových stránek. Podmínky používání souborů cookies jsou uvedeny v Zásadách používání souborů cookies.

 1. Odkazy

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné nezávislé webové stránky nebo internetové zdroje. Nemáme žádnou kontrolu a neneseme odpovědnost za přístupnost takových webových stránek nebo zdrojů a tyto Podmínky se na ně nevztahují. Z tohoto důvodu doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání těch webových stránek, provozovaných třetími stranami, které navštěvujete.

Nezálohujeme a neneseme odpovědnost za obsah, reklamy, produkty nebo jiný materiál dostupný na webových stránkách a zdrojích uvedených výše. Pokud webové stránky provozované třetí stranou nabízejí produkty nebo služby, jsou jakékoli potenciální transakce prováděny pouze mezi Vámi a touto třetí stranou a společnost Pernod Ricard nenese za tyto transakce odpovědnost.

Jakékoli připomínky k výše uvedeným webovým stránkám byste měli adresovat příslušnému správci webu.

 1. Umisťování informací na webové stránky či prostřednictvím webových stránek

Pouze Vy jste odpovědní za informace a další obsah, který umístíte na webové stránky nebo jejich prostřednictvím zveřejníte. Zejména byste si měli být vědomi toho, že Vaše data a další informace (např. uživatelské jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo), které umístíte na nebo prostřednictvím webových stránek (např. pomocí chatů, nástěnek, pohlednic, pozvánek), jsou přístupné široké veřejnosti a mohou být získány a používány ostatními uživateli, kteří Vás v důsledku toho mohou kontaktovat a zasílat Vám nevyžádané zprávy.

Pokud používáte diskusní fóra dostupná na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, měli byste být opatrní při poskytování osobních údajů o sobě.

 1. Pokyny pro uživatele

Prohlašuji a souhlasím s tím, že při používání webových stránek nebudu umísťovat, upravovat, zveřejňovat, šířit nebo jinak publikovat žádný materiál, který (a) je chráněn autorským právem, podléhá vlastnickým právům nebo právům duševního vlastnictví, pokud nejsem držitelem takových práv nebo nemám souhlas držitele práv k takovým činnostem; (b) je nezákonný, nebezpečný, agresivní, urážlivý, kazí dobré jméno Společnosti Pernod Ricard, vulgární, obscénní, pomlouvačný, neférový, podvodný, obsahuje výslovné nebo názorné popisy sexuálních aktů (včetně sexuálních narážek, odkazů na sexuální násilí nebo sexuálních výhrůžek adresovaných jiné osobě nebo skupině osob), které narušují soukromí jiných osob nebo podněcují ostatní k nenávisti, jakož i jiný obsah porušující zákonem chráněné zájmy třetích osob, (c) omezuje nebo znemožňuje používání webových stránek jiným uživatelům, (d) může vést k trestným činům, vybízet k nim nebo vést k občanskoprávní či trestní odpovědnosti, (e) obsahuje virus nebo obdobnou položku škodlivou pro IT systémy nebo reklamu na jakékoli produkty nebo služby.

Dále prohlašuji a souhlasím s tím, že nebudu: (a) poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace o vztazích s jakoukoli osobou nebo subjektem; (b) stahovat, umisťovat, publikovat, zveřejňovat, reprodukovat, distribuovat nebo jinak používat informace či jiný materiál obdržený prostřednictvím webových stránek pro komerční účely (jinak, než je výslovně povoleno poskytovatelem takových informací nebo jiných materiálů); (c) podílet se na rozesílání spamu nebo nevyžádaných zpráv velkému počtu lidí; nebo (d) pokoušet se získat neoprávněný přístup k jiným IT systémům pomocí webových stránek.

Pokud tyto Podmínky výslovně nestanoví jinak, v zájmu ochrany autorských práv společnosti Pernod Ricard je zakázáno stahovat, umisťovat, publikovat, přenášet, reprodukovat nebo jinak distribuovat jakoukoli součást vlastních webových stránek nebo dokumenty s nimi související.

Společnost Pernod Ricard nemá žádnou povinnost sledovat obsah umístěný na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím. Pokud získáme jakékoli věrohodné informace o jakémkoli nezákonném obsahu, jsme povinni zabránit přístupu k tomuto obsahu; pokud to bude možné, budete upozorněni na zamýšlené zamezení přístupu k výše uvedenému obsahu.

Informujeme Vás, že nebudeme úmyslně monitorovat ani zveřejňovat žádné soukromé zprávy zasílané elektronicky, pokud to nevyžaduje zákon. Vyhrazujeme si právo odmítnout umístění a právo zcela či částečně smazat jakýkoliv obsah nebo informace, které budou nepřijatelné, nezákonné nebo budou porušovat tyto Podmínky.

 1. Odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s používáním webových stránek

Naše odpovědnost za škodu za nedodržení povinností stanovených Podmínkami a rozsah této odpovědnosti jsou stanoveny v příslušných zákonech.

Navzdory naší maximální snaze a úsilí ostatních autorů obsahu webových stránek zajistit, aby publikovaný obsah byl spolehlivý, může obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby. Nemůžeme zaručit, že obsah webových stránek je vždy úplný, spolehlivý a aktuální. Rovněž nemůžeme zaručit, že používání webových stránek bude nepřerušené nebo bez technických závad.

Webové stránky umožňují přístup pouze pro účely získání informací. My ani jiní autoři obsahu webových stránek nemůžeme nést odpovědnost za účinky rozhodnutí učiněných Vámi nebo třetími stranami, které se spoléhají na obsah zveřejněný na webových stránkách nebo získaný v důsledku návštěvy nebo používání webových stránek.

Případné stížnosti na webové stránky je možné zaslat písemně na adresu: Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 7 nebo e-mailem na: info.czech@maspex.com . Aby byl postup posuzování stížnosti snazší, ujistěte se prosím, že stížnost popisuje problém, na který jste narazili, Váš související požadavek a další informace, které považujete za důležité pro posouzení stížnosti.

O výsledcích Vás budeme informovat do 30 (třiceti) dnů od obdržení stížnosti.

 1. Technické požadavky nezbytné pro používání webových stránek

Chcete-li používat webové stránky, je nutné používat zařízení s funkčním přístupem k internetu a správně nakonfigurovaný webový prohlížeč nainstalovaný na zařízení s funkčním přístupem k internetu, aby bylo možné zobrazovat HTML dokumenty.

 1. Změny

Vyhrazujeme si právo měnit tyto Podmínky z opodstatněných důvodů, tj. přizpůsobovat je podmínkám stanoveným zákonem nebo bude-li taková změna nutná z důvodu rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu veřejné moci. Vyhrazujeme si také právo zavést nová technická opatření k zabezpečení soukromí nebo pokud je to nutné z technických důvodů souvisejících s Vám poskytovanými službami nebo pokud taková potřeba vyplývá ze změněného rozsahu služeb nabízených prostřednictvím webových stránek.

O jakýchkoli změnách Podmínek Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek.

Všechny změny Podmínek jsou platné k datu uvedenému v aktuální verzi Podmínek a, není-li uvedeno jinak, začínají platit zveřejněním na webových stránkách.

Poslední aktualizace: 1.1.2023

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Na základě vašeho souhlasu, je-li dle příslušných předpisů vyžadován, jsou na našich webových stránkách používány cookies a obdobné technologie (dále jen „cookies“).

Tyto Zásady používání cookies (dále jen „Zásady“) popisují způsob, jímž se společnost Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s., IČ 49790765, sídlem T. G. Masaryka 282/57, Karlovy Vary, PSČ 360 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 401 (dále jen „PR“ nebo „my“), zavazuje chránit vaše soukromí v souvislosti s používáním cookies na svých webových stránkách dostupných na adrese www.becherovka.com (dále jen „Stránky“).

Před použitím našich Stránek si pozorně přečtěte tyto Zásady (včetně Zásad ochrany osobních údajů na internetu společnosti Pernod Ricard). Pokud s těmito Zásadami nebo Zásadami ochrany osobních údajů na internetu společnosti Pernod Ricard nesouhlasíte, nevyužívejte naše Stránky.

Vyhrazujeme si právo kdykoli tyto Zásady nebo Zásady ochrany osobních údajů na internetu společnosti Pernod Ricard změnit. K takovýmto změnám může docházet např. proto, aby se zohlednily ustanovení nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (ePrivacy), o nichž se v současné době diskutuje na úrovni Evropského parlamentu EU, a aktuální doporučení příslušných orgánů pro ochranu údajů.

 Budeme vás vhodným způsobem informovat o jakékoli podstatné změně těchto Zásad nebo Zásad ochrany osobních údajů společnosti Pernod Ricard. Také vás vybízíme, abyste si pravidelně četli tyto Zásady nebo Zásady ochrany osobních údajů Pernod Ricard, abyste se ujistili, že jste si vědomi jakékoli změny a také způsobu, jakým mohou být vaše osobní údaje použity.

 1. Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory či informace, které jsou ukládány do vašeho počítače nebo mobilního zařízení (například chytrého telefonu nebo tabletu), pokud navštívíte naše Stránky. Cookie obvykle obsahuje název webové stránky/aplikace, z níž cookie pochází, trvání cookie (tj. jak dlouho zůstane ve vašem zařízení uložena) a hodnotu, která je obvykle představována náhodně generovaným jedinečným číslem.

 1. Proč používáme cookies? 

Používáme cookies, abychom vám usnadnili užívání našich Stránek a abychom mohli naše Stránky a produkty lépe přizpůsobit vašim zájmům a potřebám. 

Cookies mohou výše uvedené zajišťovat díky tomu, že naše Stránky dokáží tyto soubory číst a ukládat, což jim umožňuje vás rozpoznat a zapamatovat si důležité informace, díky nimž budete moci Stránky využívat pohodlněji (například díky zapamatování nastavení preferencí).

Cookies lze využít i k urychlení vašich budoucích aktivit a zvýšení vašeho uživatelského komfortu na našich Stránkách. Cookies používáme i ke shromažďování anonymních, agregovaných statistik, které nám umožňují pochopit, jak uživatelé naše Stránky využívají, a pomáhají nám zlepšovat jejich strukturu a obsah.

 1. Jaké různé druhy cookies používáme?

Typy cookies, které používáme, jsou buď dočasné, nebo trvalé, či vlastní cookies, nebo cookies třetí strany.   

Níže naleznete seznam různých druhů cookies, které na našich Stránkách používáme. Pokud informace získané prostřednictvím cookies představují osobní údaje, vztahují se na ně kromě těchto Zásad používání cookies rovněž ustanovení uvedená v Zásadách ochrany osobních údajů na internetu.

a) Nezbytné cookies

Nezbytné cookies jsou cookies naprosto nutné pro fungování našich Stránek a využívání jejich služeb a funkcí. Bez těchto nezbytných cookies nebudou naše Stránky fungovat tak plynule, jak bychom si přáli, a nebudeme moci zpřístupňovat Stránky nebo poskytovat určité vámi požadované služby či funkce.

Používáme rovněž technické cookies, které našim Stránkám umožňují zapamatovat si vaše volby (například jazyk či region, v němž se nacházíte) za účelem přizpůsobení a personalizace obsahu. Tyto cookies o vás neshromažďují žádné informace, které by byly využívány pro reklamní účely či zaznamenávání, které stránky na internetu jste procházeli.

Naše Stránky používají následující nezbytné soubory cookies:

Kdo vkládá soubor cookie? Popis/účel Doba trvání
My (becherovka.com) PHPSESSID: Tento soubor cookie je nativní pro aplikace PHP. Soubor cookie se používá k uložení a identifikaci jedinečného ID relace uživatele za účelem správy uživatelské relace na webu. Tento soubor cookie je pouze dočasný a je smazán, když se zavřou všechna okna prohlížeče. Po dobu relace

Tyto cookies jsou nutné pro zachování provozu našich Stránek, jejich používání tudíž nemůžete zakázat a pro jejich využití se ani nevyžaduje váš předchozí souhlas.

b) Analytické cookies

Naše Stránky mohou používat rovněž cookies Google Analytics. Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak naše Stránky používáte a procházíte jimi. Například sledují, které stránky jsou nejnavštěvovanější, dále adresy internetového protokolu (IP), druh prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), stránky, z nichž přicházíte a na které odcházíte, operační systém, datové/časové razítko a údaje o pohybu návštěvníků (clickstream). Tyto informace používáme k analýze trendů, ke správě Stránek, sledování pohybu uživatelů po Stránkách a k získávání demografických informací o celkové uživatelské základně.

Naše Stránky používají následující analytické soubory cookies:

Kdo vkládá soubor cookie? Popis/účel Doba trvání
Google   _ga: Soubor cookie _ga, nainstalovaný službou Google Analytics, vypočítává údaje o návštěvnících, relacích a kampaních a také sleduje využití webu pro analytický přehled webu. Soubor cookie ukládá informace anonymně a přiřazuje náhodně vygenerované číslo k rozpoznání unikátních návštěvníků. 2 roky
Google _gid: Soubor cookie _gid nainstalovaný službou Google Analytics ukládá informace o tom, jak návštěvníci používají webovou stránku, a zároveň vytváří analytickou zprávu o výkonu webu. Některá data, která jsou shromažďována, zahrnují počet návštěvníků, jejich zdroj a stránky, které anonymně navštěvují. 1 den
Google _gat_UA-34314391-1: Varianta souboru cookie _gat nastaveného službami Google Analytics a Správcem značek Google, který umožňuje vlastníkům webových stránek sledovat chování návštěvníků a měřit výkon webu. Prvek vzoru v názvu obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webové stránky, ke kterému se vztahuje. 1 minuta
Google _gat_UA-145296655-1: Varianta souboru cookie _gat nastaveného službami Google Analytics a Správcem značek Google, který umožňuje vlastníkům webových stránek sledovat chování návštěvníků a měřit výkon webu. Prvek vzoru v názvu obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webové stránky, ke kterému se vztahuje. 1 minuta

Chcete-li se odhlásit ze sledování soubory cookies Google Analytics na všech navštívených webech, přejděte na adresu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Chcete-li se přihlásit nebo odhlásit ze sledování pouze na našich webových stránkách, použijte Nástroj pro nastavení souborů cookies na našich webových stránkách.

c) Marketingové a profilovací cookies

Spolupracujeme s externími marketingovými agenturami za účelem zobrazování reklam v průběhu vašich návštěv našich Stránek a povolujeme těmto společnostem, aby umísťovaly a zpřístupňovaly jejich cookies na vašem zařízení v průběhu zobrazování reklam na našich Stránek. Tyto společnosti mohou používat informace získané prostřednictvím jejich cookies (které nicméně neobsahují vaše jméno, adresu, e-mail či telefonní číslo) o vašich návštěvách našich stránek, v kombinaci s neadresnými informacemi o vašich nákupech a oblastech zájmu z jiných webových stránek, a to za účelem zobrazování reklam o zboží a službách, které vás zajímají.

Naše Stránky používají následující marketingové a profilovací soubory cookies:

Kdo vkládá soubor cookie? Popis/účel Doba trvání
Facebook fr: Facebook nastavuje tento soubor cookie tak, aby uživatelům zobrazoval relevantní reklamy sledováním chování uživatelů na webu, na stránkách, které mají Facebook pixel nebo sociální plugin Facebooku. 3 měsíce

Chcete-li se přihlásit nebo odhlásit z používání těchto cookies na našich Stránkách, použijte Nástroj pro nastavení souborů cookies na našich webových stránkách.

 1. Na jak dlouho se cookies ukládají?

Maximální doba uložení cookies po jejich prvním uložení na zařízení uživatele se řídí příslušnými právními předpisy a je jednotlivě uvedena v tabulkách výše.

 1. Jak spravovat cookies na našich Stránkách?

S výjimkou cookies označených jako nezbytné mohou být výše uvedené cookies instalovány na vašem počítači, pouze pokud s nimi výslovně souhlasíte.

Pokud chcete provést vlastní volbu, použijte prosím nástroj pro Nastavení souborů cookies, který je při první návštěvě přístupný z banneru k souhlasu/zapnutí nikoli nezbytných cookies na našich Stránkách po kliknutí na příslušné místo, a kdykoli poté zde.

Dále můžete rovněž spravovat cookies, které používá váš internetový prohlížeč. Funkce „Nápověda“ ve vašem prohlížeči by vám měla napovědět, jak toho docílit.

Vezměte prosím na vědomí, že v závislosti na cookies, které zapnete nebo vypnete, si pravděpodobně nebudete prohlížet obsah nebo používat jiné funkce našich Stránek. Můžete také zjistit, že části našich Stránek buď vůbec nefungují, nebo nebudou fungovat správně.

Pokud používáte různá zařízení k prohlížení a přístupu ke Stránkám (např. počítač, chytrý telefon, tablet atd.), musíte zajistit, aby byl každý prohlížeč v každém zařízení upraven tak, aby vyhovoval vašim preferencím nastavení cookies.

 1. Jak se na nás obrátit?

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky či další podněty spojené s používáním cookies, obraťte se, prosím, na gdprjb@jan-becher.com.

Poslední aktualizace: 19.8.2022

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Nákupu vstupenek

1. Úvodní ustanovení 

1.1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup vstupenek do Home of Becherovka (návštěvnického centra) společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s., IČO 49790765, sídlem T. G. Masaryka 282/57, Karlovy Vary, PSČ 360 01, tel. +420 359 578 142, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 401, jako provozovatel e-shopu (dále jen „prodávající“), a to pro smlouvy mezi prodávajícím na jedné straně  a na straně druhé kupujícím, který může vystupovat v pozici spotřebitele či podnikatele (dále jen jako „zákazník“ nebo „kupující“), uzavřené prostřednictvím webových stránek prodávajícího www.becherovka.com (dále jen „e-shop“). Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „VOP“).

1.2.      Každý, kdo navštíví e-shop, je zákazníkem internetových stránek www.becherovka.com, a je povinen se při jejich používání řídit platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito VOP, nepoškozovat dobré jméno a práva prodávajícího. 

1.3.      Prodávající na e-shopu nabízí k prodeji vstupenky a vouchery do návštěvnického centra prodávajícího na adrese T. G. Masaryka 282/57, Karlovy Vary, PSČ 360 01 (dále jen „návštěvní centrum“), (dále společně i jen „vstupenka“ nebo „vstupenky“). Prodávající tímto prohlašuje a dává na vědomí, že součástí nabídky jsou i vstupenky na prohlídky spojené s konzumací alkoholických nápojů, přičemž objednání a prodej alkoholických nápojů fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán. Dovršení věku 18 let zákazník vždy potvrdí při vstupu do e-shopu, případně jiným vhodným způsobem stanoveným prodávajícím. 

1.4.      Prodávající nabízí v e-shopu tyto druhy vstupenek: 

1.4.1.   Vstupenky na prohlídku s konkrétním datem, a 

1.4.2.   vouchery se stanovenou dobou platnosti, které nejsou určeny na prohlídku konkrétního data.

1.5.      Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Postup vedoucí k uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem, jakož i další závazky, se řídí zejména ustanoveními § 1810 a násl. a § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy a těmito VOP.

1.6.      Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se rovněž považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku a/nebo osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

1.7.      Postup vedoucí k uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem, jakož i další závazky výslovně neupravené těmito VOP se řídí zejména ustanoveními § 2079 a násl. OZ. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a kupní smlouvou, mají přednost ujednání kupní smlouvy.

1.8.      K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky zákazníkem prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky zákazníka prodávajícím (prezentace vstupenek umístěná v e-shopu prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto vstupenek– ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.). Od tohoto momentu vznikají mezi zákazníkem a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a VOP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených OZ je ve smyslu ustanovení § 1726 OZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

1.9.      Zákazník odesláním (zadáním) objednávky v e-shopu potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. 

2. Platební podmínky

2.1.      Ceny vstupenek uvedené na prezentaci e-shopu jsou uváděny včetně DPH. Veškeré vstupenky jsou dodávány s doklady stanovenými obecně závaznými právními předpisy. 

2.2.      Veškeré změny, ať už sortiment vstupenek či jejich ceny uvedené v prezentaci e-shopu, jsou vyhrazeny.

2.3.      Cenu vstupenek může kupující uhradit pouze online platební kartou prostřednictvím platební brány. 

3. Dodání a uplatnění vstupenek

3.1.      Kupující si může vstupenky zobrazit v podobě e-Vstupenek po přihlášení do svého zákaznického účtu u prodávajícího, ve kterém si je může následně vytisknout (dále jen „e-Vstupenka“). K vytištění e-Vstupenky je nutný program umožňující tisk dokumentu ve formátu PDF (např. Adobe Acrobat Reader). 

3.2.      Prodávající neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním e-Vstupenky. Kupující je povinen e-Vstupenku uchovávat na bezpečném místě. Při vstupu na akci bude na e-Vstupence zkontrolován její kód. e-Vstupenka může být na akci předložena v elektronické podobě nebo vytisknutá ve fyzické podobě. 

3.3.      Kupující se zakoupenou online e-Vstupenkou se dostaví do místa prohlídky na recepci 15 minut před začátkem prohlídky, kde mu bude platná e-Vstupenka vyměněna za platnou vstupenku papírovou.

3.4.      Vstup na akci bude umožněn pouze na základě té e-Vstupenky, která projde kontrolou jako první. Při opětovném předložení e-Vstupenky nebo její kopie nebude vstup na akci umožněn bez ohledu na to, kdo e-Vstupenku předloží.

3.5.      e-Vstupenka slouží také jako účtenka (dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů), a to v elektronické formě a má všechny náležitosti daňového dokladu. Kupující výslovně souhlasí s tím, že volbu způsobu vystavení účtenky učiní prodávající.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího-spotřebitele

4.1.      V případě zakoupení voucherů dle čl. 1.4.2. těchto VOP má kupující – spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, a to ve 14denní lhůtě od jejího uzavření. 

4.2.      Kupující-spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu.

4.3.      V případě nákupu vstupenky dle čl. 1.4.1 nelze z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) OZ odstoupit postupem podle § 1829 OZ (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na prohlídce, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době. 

5. Práva z vadného plnění a záruka (reklamace)

5.1.      Kupující je povinen neprodleně po dodání vstupenek zkontrolovat jejich správnost a úplnost. Případné reklamace týkající se obsahu vstupenek kupující oznámí prodávajícímu na e-mailovou adresu: vstupenky@jan-becher.com

5.2.      Reklamace bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Ve stanovené lhůtě prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující – spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení kupní smlouvy. Prodávající vydá kupujícímu – spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy kupující – spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu – spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu – spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

5.3.      Pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní práva z vadného plnění vyplývající z OZ. 

5.4.      V případě, že dojde ke zrušení prohlídky, na které si zákazník již zakoupil vstupenku, bude zákazníkovi vrácena kupní cena za předpokladu, že zákazník písemně uplatní reklamaci u prodávajícího na e-mailovou adresu uvedenou v čl. 5.1. Kupní cena bude zákazníkovi v takovém případě vrácena na jeho účet bankovním převodem, a to bez zbytečného odkladu. 

6. Povinnosti zákazníka

6.1.      Povinnosti zákazníka po úhradě vstupenek prostřednictvím e-shopu jsou následující:

6.1.1.   V případě neobdržení potvrzovacího emailu, oznámí zákazník tuto situaci neprodleně na emailovou adresu vstupenky@jan-becher.com. Registrovaný zákazník může svou objednávku dohledat po přihlášení do svého účtu v e-shopu prodávajícího.

6.1.2.   V případě chybně zadané emailové adresy při vytváření objednávky oznámí zákazník tuto situaci neprodleně na emailovou adresu vstupenky@jan-becher.com, a to nejpozději do termínu konání předmětné prohlídky. Jestliže tak do dne konání akce neučiní, dochází k propadnutí objednávky bez nároku na vrácení platby.

7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

7.1.      Prodávající, v souladu s § 14 zákona o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

8. Registrace zákazníka

8.1.      Při registraci zákazníka na e-shopu je zákazník povinen uvést přesné a pravdivé údaje požadované při nákupu vstupenek. Pokud dojde u zákazníka ke změně údajů, je povinen takovou změnu oznámit bezodkladně, a to buď prostřednictvím zákaznické linky prodávajícího, nebo změnu provést přímo ve správě zákaznického účtu v e-shopu.

8.2.      Během registrace je zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít ke zneužití zákaznického účtu, je prodávající oprávněn účet zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Prodávající neodpovídá zákazníkovi za škody (újmu), které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

8.3.      Prodávající je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit registraci zákazníka, pokud se může odůvodněně domnívat, že zákazník porušuje tyto VOP. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení VOP, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

9. Bezpečnost a ochrana osobních údajů, autorské právo, cookies

9.1.      Informace o kupujících jsou zpracovávány v souladu s platnými a účinnými zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“). 

9.2.      Správcem osobních údajů je prodávající. Prodávající v této souvislosti informuje subjekty údajů (fyzické osoby, příp. kontaktní osoby právnických osob), že:

9.2.1.   Účelem zpracování jejich osobních údajů je plnění kupních smluv uzavřených prostřednictvím e-shopu a dále vedení uživatelských účtů na e-shopu a zasílání obchodních sdělení. Právním základem pro zpracování je souhlas subjektu údajů – v případě nákupu s registrací a zasílání obchodních sdělení, nesvědčí-li pro jejich zasílání oprávněný zájem prodávajícího (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), plnění smluv uzavřených se subjekty údajů v případě nákupu s registrací i bez (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), plnění souvisejících právních povinností prodávajícího (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a nezbytnost zpracování pro účely oprávněného zájmu prodávajícího (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), jimiž je zajištění stávající úrovně a zlepšování provozu e-shopu a zasílání obchodních sdělení např. kupujícím, kteří již v e-shopu nakoupili a možnost zasílání obchodních sdělení předem neodmítli, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

9.2.2.   Příjemci jejich osobních údajů mohou být zejména externí poskytovatelé služeb prodávajícího (např. poskytovatelé účetních, IT a obdobných služeb), dále případné doplňkové služby a v zákonem stanovených případech orgány veřejné moci. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí. 

9.2.3.   Jejich osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro vyřízení objednávky (nákup bez registrace), resp. po dobu existence příslušného uživatelského účtu (nákup s registrací), dále po dobu trvání záručních lhůt, odpovědnosti za vady a promlčecích lhůt ve vztahu k odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, jakož i po dobu trvání zákonných archivačních lhůt (např. ve vztahu k daňovým dokladům).

9.2.4.   Je-li zpracování jejich osobních údajů založeno na souhlasu (např. v případě registrace nebo zasílání personalizovaných obchodních sdělení), mají právo tento souhlas kdykoli odvolat e-mailem zaslaným na adresu vstupenky@jan-becher.com, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování předcházející tomuto odvolání;

9.2.5.   Mají právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů; 

9.2.6.   Mají právo vznést kdykoli námitku proti přímému marketingu;

9.2.7.   Poskytování osobních údajů pro účely nákupu přes e-shop je smluvním požadavkem prodávajícího a kupující není povinen je poskytnout, nicméně v takovém případě nebude možné uzavřít kupní smlouvu. 

9.3.      V případě zakoupení vstupenek prostřednictvím e-shopu je prodávající podle zákona č. 480/2004 Sb. na základě svého oprávněného zájmu oprávněn zasílat kupujícímu obchodní sdělení týkající se obdobného zboží i bez jeho výslovného souhlasu. Kupující má možnost zasílání obchodních sdělení kdykoli odmítnout zasláním e-mailu s předmětem „NEZASÍLAT OBCHODNÍ SDĚLENÍ“ z e-mailu, který uvedl při nákupu vstupenek, na e-mail vstupenky@jan-becher.com

9.4.      Veškeré materiály publikované na prezentaci e-shopu prodávajícího jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy České republiky. Zboží, které je v prezentaci e-shopu uvedeno, informace o zboží a jeho vyobrazení může být chráněno dalšími právy dotčených osob.

9.5.      Prodávající dále zpracovává osobní údaje návštěvníků webové stránky e-shopu, které získává přímo od subjektů údajů, případně v závislosti na nastavení internetového prohlížeče subjektu údajů od třetích stran např. prostřednictvím cookies. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů těchto subjektů údajů je nezbytnost pro účely plnění oprávněného zájmu společných správců na řádném fungování e-shopu a zobrazování všech jeho možností a funkcí návštěvníkům, před kterým nemají přednost práva a svobody subjektů údajů, resp. souhlas subjektu údajů vyjádřený obecným nastavením jeho internetového prohlížeče (ve vztahu ke cookies).

9.5.1.   Prodávající může při naplňování účelu zpracování předávat osobní údaje subjektů údajů externím poskytovatelům služeb (např. správci počítačové sítě, poskytovateli IT služeb apod.) a v případě udělení souhlasu s takovým zpracováním rovněž třetím stranám, které mohou následně údaje užívat např. pro zobrazování či cílení své reklamy.

9.5.2.   Osobní údaje subjektů údajů jsou Společností uchovávány po dobu trvání předmětného účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu subjektu údajů, je-li právním základem zpracování. 

9.5.3.   Subjekty údajů mají právo svůj souhlas, je-li na něm zpracování založeno, kdykoli odvolat (např. přenastavením svého internetového prohlížeče), jakož i další práva uvedená výše.

9.5.4.   Poskytování osobních údajů subjektů údajů není zákonným ani smluvním požadavkem prodávajícího a souvisí s realizací předmětného oprávněného zájmu prodávajícího na řádném fungování e-shopu, resp. v případě zpracování založeného na souhlasu subjektu údajů je zcela dobrovolné.

10. Závěrečná ustanovení

10.1.    Prodávající je oprávněn kdykoli změnit VOP. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na prezentaci e-shopu.

10.2.    Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 1. 2024.