Návštěvní řád

Provozovatelem Návštěvnického centra The Home of Becherovka je společnost Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s., se sídlem T. G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 49790765, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 401 (dále jen „JBKB“).

Návštěvnické centrum The Home of Becherovka (dále jen „NCB“) se nachází na adrese: T. G. Masaryka 282/57, Karlovy Vary 360 01.

Návštěvníci NCB vstupem do objektu, kde se NCB nachází, souhlasí s tímto návštěvním řádem a zavazují se kromě obecně závazných právních předpisů dodržovat následující pravidla: 1. NCB je přístupné pro návštěvníky celoročně dle aktuální provozní doby, není-li ze strany JBKB stanoveno jinak.

2. Podmínkou pro umožnění vstupu do NCB je předchozí úhrada stanoveného vstupného. Platnou vstupenku si návštěvník uschová až do opuštění budovy, aby se mohl prokázat na vyžádání průvodce či jiné oprávněné osoby. U hromadných návštěv se platnou vstupenkou prokazuje vedoucí skupiny návštěvníků. Výše vstupného je určena ceníkem vyvěšeným u pokladny NCB. Vstupenka platí pouze pro jednu návštěvu expozice. Návštěvníci se zakoupenou online eVstupenkou se dostaví do NCB na recepci 15 minut před začátkem prohlídky, kde jim bude platná eVstupenka vyměněna za platnou vstupenku papírovou.

3. Děti (osoby do 18 let) a jiné osoby s omezenou svéprávností mohou navštívit expozici NCB v doprovodu zákonného zástupce či jiné dospělé osoby, která za ně nese odpovědnost. Děti mají povolen vstup do degustační místnosti, ale nebude jim povolena konzumace alkoholu. Dále alkohol nepodáváme těhotným a řidičům. Pro děti ve věku do 5 let JBKB návštěvu NCB nedoporučuje.

4. Hromadné návštěvy tvoří skupiny maximálně 55 osob.

5. V NCB je pro případ potřeby zajištěn bezbariérový přístup. Jedné prohlídky se může zároveň účastnit maximálně 1 osoba na invalidním vozíku, aby bylo v případě požáru možno zajistit včasnou evakuaci ze sklepních prostor.

6. V NCB jsou prohlídky vedené pouze s průvodcem v předem určeném jazyce. Návštěvníci hovořící jiným jazykem mohou po zakoupení vstupenky stáhnout aplikaci Smartguide pro používání audioprůvodce ve svém mobilním zařízení, který je k dispozici v 7 jazykových mutací.

7. V případě evakuace z NCB je návštěvník povinen se řídit „Evakuačním plánem objektu“, který je vyvěšen na klíčových místech NCB.

8. Každá osoba vstupující do objektu NCB je povinna dbát pokynů pověřených pracovníků a chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování objektu a jeho vybavení či rušení ostatních návštěvníků NCB.

9. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup do NCB nebo (nechat) vyvést z NCB každou osobu, jejíž chování je v rozporu s tímto řádem, nebo jejíž chování shledá nepřístojným, a to bez možnosti náhrady vstupného.

10. V celém prostoru NCB platí zákaz kouření a používání elektronických cigaret, dotýkání se vystavených předmětů kromě interaktivních exponátů k tomu přímo určených, zákaz konzumace vlastního alkoholu, zákaz vstupu s ohněm a zákaz vstupu se zbraněmi, výbušnými látkami, hořlavinami psychotropními či toxickými látkami a jinými nebezpečnými předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či majetku NCB anebo ostatních osob.

11. Do NCB není povolen vstup osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek a osobám ve značně znečištěném oděvu.

12. Do prostor NCB je zakázáno vstupovat se psy a jinými zvířaty. Do NCB je zakázáno vnášet rozměrná zavazadla, ostré či jakkoli nebezpečné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost ostatních osob.

13. O ne/splnění podmínek pro vpuštění do prostor NCB rozhoduje s konečnou platností odpovědný pracovník NCB.

14. V celém prostoru NCB je pro soukromé nekomerční účely povoleno fotografování a filmování mobilním telefonem či kompaktním fotoaparátem bez stativu. Při pořizování záznamů je návštěvník povinen nerušit ostatní návštěvníky a průběh prohlídky, pohybovat se pouze v místech k tomu určených a nesahat a nevstupovat na exponáty, u kterých je to zakázáno.

15. Návštěvník bere na vědomí, že v objektu NCB je instalován kamerový systém sloužící k monitorování a zajištění bezpečnosti návštěvníků.

16. V případě, že je některý z exponátů mimo provoz, je odpovídajícím způsobem označen a návštěvníci mají zakázáno s takovým exponátem jakkoli manipulovat.

17. Návštěvníci jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům, tzn. nerušit je neadekvátně hlučným či jinak výstředním chováním, používáním mobilních telefonů a jiných zařízení apod. Současně jsou povinni nerušit výklad průvodce.

18. Návštěvník je povinen chovat se tak, aby jemu samotnému nebo další osobě z jeho počínání nevzniklo nějaké nebezpečí. Dále je povinen oznámit neprodleně pracovníkům NBC porušování tohoto návštěvního řádu nebo situace ohrožující bezpečí návštěvníků.

19. V NCB je zakázáno volně odhazovat odpad, s výjimkou míst k tomu určených.

20. JBKB nenese odpovědnost za újmy na majetku a zdraví vzniklé porušením tohoto návštěvního řádu. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto řádu újmu, je povinen ji plně nahradit dle obecně závazných právních předpisů.

Platnost od 1. dubna 2021